Dostęp do Informacji Publicznej

Poprzez informację publiczną  rozumieć należy każdą informację o sprawach publicznych.

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1429 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, udostępnionej w szczególności: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu; na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (w przypadku, gdy informacja nie została tam udostępniona), bez żądania wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Nie udostępnia się informacji publicznej, jeśli jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne) oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego; wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu następuje poprzez:

  1. ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,

  2. udostępnianie informacji publicznych w trybie, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

a) informacja publiczna udostępniana jest na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,

b) informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

I. Osobie składającej wniosek o udostępnienie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

w przypadku wydania przez podmiot zobowiązany decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji;

II. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać uzasadnienia.

W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o jego przyczynach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;

- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław;

- listownie na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław;

- z wykorzystaniem faksu: 71 344-26-02;

- e-mailem na adres: sekretariat@wiih.wroclaw.pl

  1. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

III. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu może nałożyć opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów lub konieczne będzie przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostepnienia informacji albo wycofa wniosek.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej:

W zakresie nieuregulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Wytworzył:
Magdalena Trzewiczek
Udostępnił:
Będkowska Marta
(2007-05-14 15:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Będkowska Marta
(2020-12-04 12:28:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki