Formularze i wnioski

Aby wnieść sprawę do stałego sądu polubownego (spór wynikły na tle umowy zawartej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą) należy złożyć:

  1. Wniosek o rozpoznanie sprawy (w dwóch egzemplarzach) tj. wypełniony formularz wniosku wraz z kompletem załączników (oryginał dla sądu i odpis dla drugiej strony sporu).Pamiętaj, aby oba egzemplarze wniosku (oryginał i odpis) były tożsame i posiadały taką samą ilość, takich samych złączników (najlepiej w kserokopiach).
  1. Zapis na sąd polubowny – (wyłącznie postać papierowa), wypełniony i podpisany przynajmniej przez wnioskodawcę, należy w oryginale (jeden egzemplarz) załączyć do wniosku.

Formularze do pobrania:

   1. Wniosek o rozpoznanie sprawy: (format DOC)  ,        (format PDF)

   2.  Zapis na sąd polubowny: (format DOC  ,       (format PDF)

Dokumenty można złożyć w  postaci:

  • papierowej – dokumenty winny być podpisane własnoręcznie i doręczone osobiście lub  listownie do siedziby SSP mieszczącej się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław.
  • elektronicznej – dokumenty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesłane  na adres: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, lub ssp@wiih.wroclaw.pl, dodatkowo oryginał „zapisu na sąd polubowny” należy dostarczyć osobiście lub listownie.
W przypadku wysyłania wniosku drogą poczty elektronicznej maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB, a akceptowane formaty załączników to: .doc, .docx, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Wytworzył:
Dorota Klofas zatwierdził: Dorota Klofas
(2017-11-15)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2017-11-15 08:58:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2021-06-08 14:02:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki