Kompetencje osób prowadzących postępowania

 Podstawą rozstrzygnięcia sporów są powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego, unijnego oraz normy słuszności.

Osoby prowadzące postępowania : 

  • są pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu i spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;

  • są upoważnione na okres czterech lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań;

  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;

  • mogą zostać pozbawione funkcji (może im być cofnięte ww. upoważnienie) wyłącznie na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej w sytuacji, kiedy: dokonają rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz w wyniku złożenia rezygnacji;

  • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-02 13:04:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-03-12 11:44:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki