Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu jest: Marta Będkowska


Kontakt:

ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław
tel. (71) 344 20 38
e-mail: iod@wiih.wroclaw.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – informuje się co następuje: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, zwany dalej: Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 1. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Marta Będkowska, e-mail: iod@wiih.wroclaw.pl, nr telefonu: (71) 344-20-38, adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1706). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1706).
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu. 
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze. zm.).
 1. W przypadku danych przetwarzanych dla realizacji wymienionych celów i obowiązków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym.


 

Wytworzył:
Katarzyna Zielonka
(2018-05-24)
Udostępnił:
Terlecki Marcin
(2018-05-24 13:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Będkowska Marta
(2023-04-17 14:28:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki