☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Wtorek 14.07.2020

zaawansowane

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu jest: Marta Będkowska


kontakt:

ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław
tel. (71) 344-20-38
e-mail: iod@wiih.wroclaw.pl

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informuje się co następuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Marta Będkowska, e-mail: iod@wiih.wroclaw.pl nr telefonu: (71) 344-20-38; adres do korespondencji: 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, rzecznicy konsumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora. 

5) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).


 


 
 
ilość odwiedzin: 1327680

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X