Informacje podstawowe

Jeśli zależy Ci, aby rozstrzygnięcie sporu (wyrok lub ugoda) były wiążące dla stron na równi z wyrokiem sądu powszechnego, możesz zwrócić się do Stałego Sądu Polubownego (SSP) działającego przy WIIH we Wrocławiu (Patrz "Podstawy prawne działalności").

Przedsiębiorca, który wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów przez sąd polubowny jest postrzegany, jako pozytywnie nastawiony do klientów (konsumentów), wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku konsumenckiego i chcący polubownie rozwiązywać powstałe spory. Zyskuje zaufanie klientów i podnosi swój prestiż, jako w pełni profesjonalny, uczciwy i godny zaufania przedsiębiorca.

Postępowanie przed sądem polubownym może być wszczęte „po”, jak również „z pominięciem” mediacji lub koncyliacji ADR- np. bezpośrednio po odrzuceniu reklamacji przez sprzedawcę.

Do głównych zalet postępowania przed Stałymi Sądami Polubownymi przy WIIH  należą:

1.   Szybkość - sądy polubowne umożliwiają szybsze rozstrzygnięcie sporu niż by to miało miejsce przed sądem powszechnym. Średni czas trwania postępowania to około 60 dni ( licząc  od dnia złożenia w sądzie kompletnego wniosku  oraz podpisanego przez obie strony zapisu na sąd)

2.    Bezpłatność/niskie koszty - sąd polubowny nie pobiera żadnych opłat za rozpoznanie  sprawy. Brak opłaty w formie wpisu sądowego uzależnionego od wartości przedmiotu sporu. Strony nie pokrywają również kosztów arbitrażu. Jednak w niektórych przypadkach strony mogą być obciążane kosztami czynności procesowych, które zostały wykonane na ich wniosek  np. opinia rzeczoznawcy (więcej na ten temat w zakładce koszty postępowania)

3.   Wybór arbitrów - Strony mają bezpośredni wpływ na to, kto będzie rozpatrywał ich spór, mają bowiem decydujący wpływ na wybór arbitrów. Zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mają prawo do powołania do składu orzekającego  po jednym arbitrze z listy stałych arbitrów przy SSP przy WIIH (więcej na ten temat w zakładce lista arbitrów). Takich uprawnień strony nie mają w postępowaniu przed sądem powszechnym.

4.    Prostota – postępowanie przed sądem polubownym odznacza się większą prostotą  niż przed sądem powszechnym. Postępowanie jest zdecydowanie mniej sformalizowane. Strony nie muszą działać przez pełnomocników. Strony mogą ustalić reguły według których będzie prowadzone postępowanie.

5.    Dobrowolność – strony przystępują do postępowania dobrowolnie, wyrażając zgodę na poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądowi polubownemu. Brak przymusu do udziału w postępowaniu  ewidentnie sprzyja pozytywnemu podejściu stron do danego problemu a tym samym  polubownemu rozwiązaniu sporu – dobra wola stron.  

6.    Jednoinstancyjność – postępowanie jest co do zasady jednoinstancyjne, a od wyroku wydanego przez sąd polubowny nie przysługuje odwołanie. Można go jedynie kwestionować wnosząc skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego.  Jednoinstancyjność znacznie przyspiesza czas rozwiązania sporu i uzyskania tytułu wykonawczego,

7.    Skuteczność  -  wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną równą z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zwartą przed sądem powszechnym.

Wytworzył:
(2018-07-18)
Udostępnił:
Górawski Marek
(2018-07-18 13:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutkowska Elżbieta
(2020-06-04 09:02:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki