Możliwe sposoby rozstrzygnięc

1. Mediacja i koncyliacja (procedury ADR) to najczęściej wykorzystywane  a zarazem skuteczne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich.  Postępowania prowadzone są przez  mediatorów zatrudnionych w Inspekcji Handlowej  drogą korespondencyjną  i nie wymagają obecności  stron. 

2. Sąd polubowny. Jeśli zależy Ci, aby rozstrzygnięcie sporu (wyrok lub ugoda) były wiążące dla stron na równi z wyrokiem sądu powszechnego, możesz zwrócić się do Stałego Sądu Polubownego (SSP) działającego przy Dolnośląskim Inspektorze Inspekcji Handlowej.Postępowanie przed sądem polubownym jest, co do zasady, bezpłatne, cechuje się szybką i  prostą procedurą. Strony  mają prawo powołać do składu orzekającego po jednym arbitrze, (co nie jest możliwie w postępowaniu przed sądem powszechnym), osobiście przedstawiać swoje racje, powoływać świadków i  rzeczoznawców. Postępowanie przed sądem polubownym może być wszczęte „po”, jak również „z pominięciem” postępowania ADR- np. bezpośrednio po odrzuceniu reklamacji przez sprzedawcę.

3. Sąd powszechny. Gdy jednak ani postępowanie mediacyjne (ADR) ani arbitrażowe (sąd polubowny) nie doprowadziły do zakończenia sporu, (lub strona nie wyraziła zgody na jedną z tych procedur) wówczas dalsze dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie na drodze powództwa cywilnego, po złożeniu  pozwu przeciwko drugiej stronie do sądu powszechnego.Jeżeli wartość przedmiotu sporu konsumenckiego nie przekracza 20 tys.  złotych, sprawa podlega rozpoznaniu  w trybie uproszczonym a opłata sądowa za wniesienie pozwu obecnie kształtuje się w granicach od 30 zł do 300 zł.

Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc przy sporządzeniu pozwu przeciwko przedsiębiorcy u Rzeczników Konsumentów lub Oddziałach Federacji Konsumentów najbliższych ich miejsca zamieszkania (adresy dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Górawski Marek
(2018-07-20 14:29:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Górawski Marek
(2018-07-20 14:47:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki