Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców

Klauzula informacyjna zgodna z RODO [1]

przeznaczona dla osób ubiegających się
o wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług

prowadzoną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

 

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A 50-069 Wrocław, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Marta Będkowska,
  e-mail: iod@wiih.wroclaw.pl, nr telefonu: (71) 344-20-38;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym polegającego na prowadzeniu listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy  dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.)
  i będą udostępniane innym odbiorcom w siedzibie Administratora, na stronie internetowej Administratora https://wiih.ibip.wroc.pl/public/, telefonicznie, pisemnie,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda,
 5. podanie danych jest niezbędne do ich udostępniania innym odbiorcom, w celu określonym
  w pkt 3 klauzuli,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: jako RODO

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Zielonka
(2018-09-20)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-09-20 14:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutkowska Elżbieta
(2019-09-16 11:09:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki