Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki (doc., pdf) mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo
 • Mogą występować grafiki bez tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jowita Urniaż Brożek.
 • E-mail: po@wiih.wroclaw.pl
 • Telefon: 71 344 20 30 wew.121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych elementów strony internetowej, aplikacji mobilnej,  elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów,o których mowa w art.3 ust.2, oraz elementów niedostepnych cyfrowo na podstawie art.8 ust.1,a w przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej- o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art.7 ( art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych t. j. Dz.U z 2023r., poz. 82). W skargach tych zastosowanie mają przepisy działu VIII ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 i 2185; art. 18 ust. 8). Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław

Budynek Inspektoratu składa się z 5 kondygnacji. Na teren budynku można dostać się wejściem od strony ul. Ofiar Oświęcimskich. Utrudnienie dla osób niepełnosprawnych mogą stanowić schody, nie ma także podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nazwa urzędu może nie być w pełni czytelna dla osób niedowidzących, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku znajduje się klatka schodowa z poręczami, nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Na parterze, naprzeciwko wejścia do budynku, znajduje się punkt informacyjny. Sekretariat umiejscowiony jest na pierwszym piętrze.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również pętli indukcyjnych.

Brak jest informacji dotyczących skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Wytworzył:
Monika Marciniak
Udostępnił:
Będkowska Marta
(2020-11-25 11:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jowita Urniaż-Brożek
(2023-03-23 10:25:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki