Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Poprzez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumieć należy udostępnianie i przetwarzanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została opublikowana.

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1446 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionej w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu lub na wniosek o ponowne wykorzystanie (w przypadku, gdy informacja nie została tam udostępniona, bądź będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego).

Nie udostępnia się informacji publicznej, jeśli jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne), które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany albo jeżeli jej udostępnienie określają przepisy innych ustaw.

Ponownemu wykorzystaniu podlegają informacje sektora publicznego: udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, bądź przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Warunki udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu:

1. Podmiot wykorzystujący informację publiczną pochodzącą z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zobligowany jest do:

a) poinformowania o źródle pochodzenia oraz czasie pozyskania informacji publicznej z podaniem pełnej nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,

b) podania daty wytworzenia lub pozyskania informacji,

c) udostępniania pozyskanej informacji publicznej z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej w procesie ponownego wykorzystywania. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3.Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

4. Poinformowania, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie, gdyż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu lub została udostępniona na wniosek.

II. Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym:

a) informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, bądź została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,

b) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

c) informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie, z zastrzeżeniem, iż Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów; przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji; łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie;

III. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,

b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy; brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku; po otrzymaniu sprzeciwu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty; od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji;

IV. Wniosek o ponowne wykorzystywanie ma spełniać warunki formalne określone w art. 21 ww. ustawy, tj. zawierać, w szczególności:

nazwę podmiotu zobowiązanego, informacje o wnioskodawcy (w tym: imię i nazwisko albo nazwę i adres umożliwiający udzielenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub jego pełnomocnika), określenie sposobu udzielenia odpowiedzi, wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania, wskazanie celu wykorzystania (komercyjny bądź niekomercyjny), wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego i formatu danych (w przypadku w postaci elektronicznej), wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego;

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie terminu załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o jego przyczynach.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

V. Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;

- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław;

- listownie na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław;

- z wykorzystaniem faksu: 71 344-26-02;

- e-mailem na adres: sekretariat@wiih.wroclaw.pl

  1. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

VI. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego ich wykorzystania bezpłatnie.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy ustalaniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą wpływać na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem bądź przekazaniem informacji publicznej celem jej ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

VII. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

W zakresie nieuregulowanym ww. ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Wytworzył:
Magdalena Trzewiczek
(2020-12-04)
Udostępnił:
Będkowska Marta
(2020-12-04 12:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Będkowska Marta
(2020-12-04 12:27:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki