Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Piątek 20.10.2017

zaawansowane

Prawa Konsumenta


 

Przepisy prawne regulujące uprawnienia konsumenta

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie kodeksu cywilnego  (Dz.U. nr 141, poz. 1176)
 4. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271).
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie  konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081)
 6. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915)
 7. Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 2121)
 8. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2047)
 9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 86,  poz. 804).
 10. Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 126, poz. 1071).
 11. Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów  środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29)
 12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 128, poz. 1409)
 13. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz.999 z późn. zm)

 

Do zadań Inspekcji Handlowej między innymi należy podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumenta oraz organizowanie i prowadzenie stałych Polubownych Sądów Konsumenckich  - art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.)

Mediacja

-forma rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

-interwencja w spór osoby trzeciej, która nie jest upoważniona do wydawania wiążącej decyzji, a ma za zadanie wspierać strony  konfliktu w osiągnięciu obustronnie  akceptowanego porozumienia.

Podczas toczącego się postępowania mediacyjnego, występujący w roli niezależnego mediatora inspektor powinien :

 •  dokładnie wysłuchać przedsiębiorcy i konsumenta, celem  zrozumienia istoty sprawy i podstawy, z której wynikł spór,
 •  pozwolić adwersarzom na zaprezentowanie swoich racji, co umożliwi ocenę realnych możliwości osiągnięcia porozumienia,
 •  wskazać i wyjaśnić przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ich skutki prawne,
   
 • wytłumaczyć stronom znaczenie polubownego rozstrzygnięcia sporu,
   
 • wspólnie przeanalizować i zweryfikować wyrażone przez  zainteresowanych stanowiska,
   
 • poznać oczekiwania zarówno konsumenta jak też przedsiębiorcy,
   
 • udzielić stronom pomocy w wypracowaniu płaszczyzny porozumienia,
   
 • podkreślając dobrą wolę stron w toczącej się mediacji, zaprezentować możliwe do uzgodnienia formy zaspokojenia roszczeń.

Zakupy w Europie

 

Konsument w UE, kupując produkty i usługi, chroniony jest przepisami prawa, wg minimalnych standardów Dyrektywy 1999/44/WE dotyczacej sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

 

 

 

Dokonując zakupów konsument powinien pamiętać o następujących  kwestiach.    

 • Niezgodnośc towaru z umową: minimalny okres odpowiedzialności przedsiębiorcy wynosi w przypadku towarów dwa lata. W tym okresie konsument ma prawo do przywrócenia zgodności towaru z umową. Konsument może żądać wolnej od opłat naprawy lub wymiany towaru. Jeżeli  naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub utrudniona (koszty, czas oczekiwania) to konsument może żądać odstapienia od umowy lub obniżenia ceny towaru.
 • Zwrot towaru : konsumenci nie mają prawa do zwrotu towarów. Jeśli towar nie jest wadliwy, konsument nie ma prawa,  w świetle przepisów, do jego wymiany lub zwrotu pieniędzy. Wymiana towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy. Konsument powinien pytać o taką możliwość podczas dokonywania zakupu.
 • Gwarancja: sprzedawca, producent lub importer, może udzielić konsumentowi gwarancji na towar. Gwarant ma prawo narzucić długość gwarancji i jej zakres terytorialny.
 • Ceny : w większości krajów UE obowiązującą walutą jest euro. Konsument ma prawo domagać się otrzymania towaru za cenę widniejącą na metce. W związku z tym powinna być ona czytelna, widoczna i wyraźna. Cena towaru sprzedawanego konsumentowi powinna obejmować podatek VAT, tak, aby konsument miał jasny obraz kosztów związanych z zakupem danego towaru. Konsument powinien domagać się paragonu i zachować go.
 • Formy płatności : najpopularniejszymi formami płatności w krajach UE są gotówka, karty kredytowe oraz debetowe, mniej popularną formą są czeki. Dokonując płatności kartą kredytową, konsumenci zwykle nie są zobowiązani do okazywania dokumentu tożsamości.
 • Bezpieczeństwo towaru : konsumentów chronią wysokie normy bezpieczeństwa żywności i innych towarów konsumpcyjnych.
 • Pomoc w rozstrzyganiu sporów : konsument ma prawo do korzystania z pomocy instytucji powołanych do rozstrzygania  sporów  transgranicznych. W każdym z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii oraz Islandii, konsumenci mogą uzyskać poradę, w języku tego państwa. W państwach tych działa sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. W Polsce również działa takie Centrum w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 , 00-950 WARSZAWA, adres internetowy to : www.konsument.gov.pl.
Wytworzył:
Beata Nankowska
Udostępnił:
Matylda Jańczuk
(2003-07-22 15:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Będkowska
(2017-03-14 10:21:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1062746

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X