Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim  Inspektoracie Inspekcji Handlowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie, do protokołu. 

Skargi lub wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich  przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch  miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie  załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej przyjmowaniem wniosków o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich zajmuje się Wydział do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, w Delegaturach zaś samodzielne stanowiska  ds. ochrony konsumentów, zaś rozpatrywaniem wniosków o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich zajmuje się Wydział do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich.

Korespondencja wpływająca do Wojewódzkiego Inspektoratu jest przyjmowana przez sekretariat. Korespondencję mogą też przyjmować bezpośrednio kierownicy komórek organizacyjnych lub pracownicy załatwiający sprawy merytorycznie, gdy wymaga tego pilność sprawy lub gdy do jej załatwienia potrzebne jest osobiste wyjaśnienie interesanta.

W przypadku wysyłania skargi lub wniosku drogą poczty elektronicznej maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20 MB, a akceptowane formaty załączników to: .doc, .docx, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .zip.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
zatwierdziła: Tamara Kuźnik
Udostępnił:
Szcząchor Józef
(2003-07-24 12:14:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2021-06-09 10:23:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki