Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Poniedziałek 21.08.2017

zaawansowane

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

 

STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

 

Geneza

  

U progu lat 90. praktycznie jedyną drogą dochodzenia przez konsumentów ich praw w sporach z nierzetelnymi firmami było skierowanie pozwu do sądu powszechnego. Kosztowne i długotrwałe postępowanie szybko wzbudziło wśród konsumentów niechęć do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, zwłaszcza iż większość spraw konsumenckich dotyczyła produktów i roszczeń o niewielkiej wartości.

 

W tej sytuacji w 1991 r. na mocy umowy zawartej między Federacją Konsumentów i Państwową Inspekcją Handlową utworzono pierwsze polubowne sądy konsumenckie.

 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 16 stałych sądów i 15 ośrodków zamiejscowych. We Wrocławiu Stały Polubowny Sąd Konsumencki działa przy Wojewódzkim Inspektorze IH w siedzibie tutejszego Inspektoratu wraz z trzema Ośrodkami Zamiejscowymi w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich  należy do zadań Inspekcji. Stąd sądy działają w siedzibach inspektoratów zaś ich zaplecze merytoryczne stanowią pracownicy wydziałów prawnych.

 

Zasady funkcjonowania PSK reguluje kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. nr 113, poz. 1214). Niezależnie od powyższego podstawę działania PSK stanowi również umowa o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu zawarta w dniu 31 stycznia 2002 roku między Wojewódzkim Inspektorem IH a Prezesem Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Ponadto, do umowy z dnia 31 stycznia 2002 roku o zorganizowaniu SPSK jak dotąd przystąpiły:

Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze

Federacja Konsumentów Klub w Szczawnie Zdroju

Federacja Konsumentów Klub w Wałbrzychu

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Północ”

Wrocławskie Stowarzyszenie Kupców

Miejski Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu

Klub Federacji Konsumentów w Nowej Rudzie

Klub Federacji Konsumentów w Jeleniej Górze

Jednocześnie, powyższe organizacje złożyły wnioski o wpisanie swoich arbitrów na listę A lub B.

 

 Zasady działania

 

Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami    a przedsiębiorcami, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tysięcy złotych. Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Z wnioskiem do sądu polubownego o rozstrzygnięcie sprawy może wystąpić zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Do tego jednak, by sprawa mogła być rozpoznana przed sądem polubownym potrzebna jest zgoda obu stron.

Z punktu widzenia konsumentów polubowne sądy konsumenckie ułatwiają realizację ich uprawnień. Dla przedsiębiorców wyrażenie zgody na poddanie sporu pod taki sąd może być sprawą prestiżu i zachowania dobrego wizerunku. Takie rozumienie idei sądownictwa polubownego przyczynia się do rosnącego zainteresowania obu stron w rozwiązywaniu sporów w ten sposób. Istotnym argumentem determinującym rozwój omawianej instytucji jest zwolnienie stron z ponoszenia kosztów postępowania przed sądem. Od składanego wniosku nie pobiera się wpisu a także żadnej ze stron nie przysługuje zwrot kosztów związanych z działaniem pełnomocnika. Dlatego też strony najczęściej występują przed sądem osobiście. Gwarancją szybkości rozpoznania sprawy przez sąd jest zapis, iż termin rozprawy nie powinien przekraczać 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na sąd przez stronę przeciwną, chyba że zachodzą nie dające się usunąć przeszkody. Wydanie wyroku winno nastąpić w przeciągu 3 dni od dnia zamknięcia rozprawy. Przewodniczący sądu obowiązany jest jednakże skłaniać strony do zawarcia ugody, gdyż poszukiwanie kompromisu stanowi istotę sądownictwa polubownego. Sprawa poprowadzona w sposób realizujący zasadę "nikt nie przegrał, obaj wygrali" pozwala obu stronom zakończyć spór "z twarzą".

 

Sądy konsumenckie orzekają w składzie trzyosobowym (przewodniczący składu orzekającego, czyli superarbiter oraz dwóch arbitrów: jeden z listy A wyznaczony przez organizacje reprezentujące konsumentów, drugi z listy B - przedsiębiorców). Przewodniczącego sądu powołuje i odwołuje wojewódzki inspektor IH spośród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze, po zasięgnięciu opinii stron umowy o powołaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego. Stali arbitrzy wchodzący w skład takich sądów winni wykazywać się znajomością problematyki konsumenckiej oraz obrotu handlowego i usług a także wiedzą fachową z dziedziny związanej z rozpoznawaną sprawą. Co najmniej jedną trzecią liczby arbitrów mają stanowić osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze.

 

Istotnym z punktu widzenia funkcjonowania omawianych sądów stało się powierzenie wojewódzkim inspektorom IH prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (Dz. U. nr 85, poz.931). Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy przed sądem niezbędne okażą się wiadomości specjalne z zakresu jakości towarów lub usług sąd może wezwać w charakterze biegłego rzeczoznawcę z listy.

 

Wyrok sądu polubownego lub zawarta przed nim ugoda mają moc prawną na równi z wyrokami (ugodami) sądu powszechnego, a zatem po stwierdzeniu przez sąd państwowy ich wykonalności mogą być egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym. Od wyroku sądu polubownego stronom nie przysługuje odwołanie, jedynie skarga do sądu apelacyjnego w ciągu 2 miesięcy od jego doręczenia w trybie art. 1205 - 1211 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ugoda natomiast ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

 

Kontakt

 

Przewodniczący SPSK we Wrocławiu – Tamara Kuźnik

Sekretarz SPSK – Magdalena Trzewiczek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

ul. Ofiar Oświęcimskich 15A 

50 – 069  W r o c ł a w

tel./fax: (071) 344-20-38  w. 120

e-mail: spsk@wiih.wroclaw.pl

 

 

Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze

Sekretarz SPSK – Beata Szymańczuk

Delegatura WI IH w Jeleniej Górze 

ul. Groszowa 1 

58 – 500   J e l e n i a   G ó r a 

tel/fax.:  (075) 752-52-40

e-mail: ihjg@wiih.wroclaw.pl

 

 

Ośrodek zamiejscowy w Legnicy

Delegatura WIIH w Legnicy

ul. Skarbka 3

59-220 L e g n i c a

tel./fax: (076) 852-27-77

e-mail: ihlg@wiih.wroclaw.pl

 

 

Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Sekretarz SPSK - Teresa Nahumowicz

Delegatura WIIH w Wałbrzychu

ul. Chrobrego 13

58-300 W a ł b r z y c h

tel./fax.: (074) 842-50-17

e-mail: spskwch@wiih.wroclaw.pl

 

Wytworzył:
Tamara Kuźnik
Udostępnił:
Józef Szcząchor
(2003-07-24 12:02:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Będkowska
(2017-04-05 13:53:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1049482

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X