Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Herb Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Poniedziałek 21.08.2017

zaawansowane

Umowa o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

 
 
 
 
Umowa
o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
 
 
 
 
 
W dniu 31 stycznia 2002 r., we Wrocławiu, zawarto między Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej we Wrocławiu Elżbietą Jasińską – Łuszczyńską a Prezesem Rady Krajowej Federacji Konsumentów Małgorzatą Niepokulczycką reprezentowaną przez Prezesa Wrocławskiego Klubu Federacji Konsumentów Witolda Wojsznisa umowę o następującej treści:
 
§ 1
 
1.      Strony umowy powołują Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, zwany dalej „Sądem”.
 
 1. W skład Sądu wchodzą Ośrodki Zamiejscowe Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, z siedzibą w jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
 
 1. W postępowaniu przed Ośrodkami Zamiejscowymi Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio unormowania dotyczące postępowania przed Sądem.
 
§ 2
 
1.      Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” zapewnia lokal oraz obsługę biurową Sądu.
 
 1. Koszty związane z zapewnieniem Sądowi lokalu i obsługi biurowej obciążają budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.
 
§ 3
 
1.      Wojewódzki Inspektor oddelegowuje osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania funkcji sekretarza Sądu.
 
 1. Sekretarz Sądu wykonuje w szczególności czynności związane z przygotowaniem oraz organizacja posiedzeń Sądu.
 
 1. Sekretarz Sądu może pełnić funkcję protokolanta, o której mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 
 
 
§ 4
 
Sąd działa na podstawie:
1)      przepisów Rozdziału dziewiątego ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189),
2)      przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214),
3)      przepisów Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego,
4)      niniejszej umowy.
 
§ 5
 
Sąd będzie rozpoznawał spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, z wyłączeniem spraw i podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł, pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania Sądu.
 
§ 6
 
W skład Sądu wchodzą:
1)      Przewodniczący Sądu, zwany dalej „Przewodniczącym”,
2)      stali arbitrzy – w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania Sądu.
 
§ 7
 
1.        Przewodniczącym będzie osoba legitymująca się wyższym wykształceniem prawniczym powołania spośród stałych arbitrów na okres kadencji.
 
2.        Przewodniczącego powołuje i odwołuje Wojewódzki Inspektor, po zasięgnięciu opinii stron umowy.
 
3.        W zakresie działalności administracyjnej Przewodniczący podlega nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora.
 
4.        Kadencja Przewodniczącego trwa 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalsze kadencje.
 
§ 8
 
1.          Będące stronami umowy organizacje reprezentujące konsumentów lub przedsiębiorców zobowiązują się do wyznaczenia osób w celu ich wpisania na listę stałych arbitrów Sądu, zapewnienia obecności tych osób na posiedzeniach Sądu oraz pokrywania kosztów ich stawiennictwa.
 
 
 
2.          Do kosztów stawiennictwa stałych arbitrów, o których mowa w ust. 1 należą koszty wynagrodzenia arbitrów oraz koszty poniesione w związku z wykonywaniem czynności arbitra.
 
3.          Liczba stałych arbitrów wyznaczona przez organizacje reprezentujące konsumentów powinna być równa liczbie stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców.
 
4.          Osoby wyznaczone w celu wpisania na listę stałych arbitrów powinny wykazywać się znajomością problematyki konsumenckiej oraz obrotu handlowego i usług.
 
5.          Co najmniej jedna trzecia ogólnej liczby stałych arbitrów powinny stanowić osoby mające wyższe wykształcenie prawnicze.
 
§ 9
 
1.      Strona przegrywająca spór przed Sądem ponosi koszty postępowania w sprawie.
 
 1. Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku.
 
 1. Koszty postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)      wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców, oraz
2)      koszty związane ze stawiennictwem strony.
 
 1. Sąd może zwolnić konsumenta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny.
 
 1. W przypadku zwolnienia konsumenta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 
§ 10
 
W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed Sądem ponoszą obie strony w częściach równych, chyba że ugoda stanowi inaczej.
 
§ 11
 
1.      Strony sporu mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.
 
 1. Pełnomocnikiem strony sporu w postępowaniu przed Sądem może być osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem pisemnym.
 
 1. Żadnej ze stron nie przysługuje zwrot kosztów związanych z działaniem pełnomocnika.
 
§ 12
 
Strony umowy zobowiązują się działać na rzecz popularyzowania Sądu.
 
§ 13
 
1.      Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 
2.      Każda ze stron umowy może od niej odstąpić za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
 
3.      Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 
§ 14
 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
 
Prezes WrKFK                                      Wojewódzki Inspektor
Witold Wojsznis                              Elżbieta Jasińska - Łuszczyńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Będkowska
(2007-09-19 09:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Będkowska
(2013-08-01 09:39:32)
 
 
ilość odwiedzin: 1049469

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X