Podstawy prawne

Podstawę prawną funkcjonowania Sądu polubownego, poza wolą stron wyrażoną w umowie, stanowią przepisy:

- Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1706 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 r., poz. 1356);

- Umowy o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r.

oraz w pozostałym zakresie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1550).

 

 

Wytworzył:
Dorota Klofas
(2017-10-20)
Udostępnił:
Terlecki Marcin
(2017-10-20 10:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2024-02-02 09:18:47)