ADR - Informacje podstawowe

ADR - Informacje podstawowe

Dolnośląski Wojewódzki  Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu  jest uprawniony do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowań ADR) i został wpisany pod numerem 6.1 w „rejestrze podmiotów uprawnionych”, ogłoszonych na stronie www prowadzonej przez UOKiK.

Postępowanie w zakresie „pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich” (postępowanie ADR) umożliwia:

  • zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu (mediacja) lub
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja).

Postępowanie jest polubowne. Oznacza to, że obie strony muszą się zgodzić na to postępowanie oraz mają prawo wycofać się z postępowania na  każdym jego etapie.

„Pozasądowe” oznacza, że rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego. Wiąże się z nim mniej formalności. Dlatego postępowanie jest szybkie i bezkosztowe.

Postępowania prowadzone są osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub korespondencyjnie przez  mediatorów  w języku polskim - dlatego wszystkie przedstawione dokumenty i wniosek należy wypełnić po polsku .

Uwaga. W przypadku zakupów dokonywanych drogą internetową istnieje alternatywny sposób dochodzenia swoich roszczeń poprzez platformę internetową ODR Unii Europejskiej .

Statystyka w zakresie spraw ADR w 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu :

  • Średni czas trwania postępowania ADR wynosił 26 dni kalendarzowych i uległ skróceniu o 1 dzień w stosunku do roku 2021.
  • W roku sprawozdawczym odnotowano wpływ 439 nowych wniosków o wszczęcie procedur ADR i dodatkowo zakończono procedowanie 27 spraw pozostałych z poprzedniego okresu
  • we własnym zakresie przeprowadzono 392 postępowania (mediacje lub koncyliacje) , a 47 wniosków przekazano do innych organów i innych WIIH

Wyniki uzyskane w rozpatrzonych sporach:

  • 157 rozstrzygnięć polubownych (pozytywnych), co daje 40,5 % ogółu procedowanych wniosków ,
  • 141 rozstrzygnięć negatywnych (strony nie doszły do porozumienia), tj. 35,9 %,
  •  w 91 przypadkach spór został zakończony bez wyniku, bowiem przedsiębiorca odmówił udziału w procedurze
  • 8 przypadkach tut. Inspektorat nie wszczął procedury (nie uzupełnione braki formalne, wniosek wycofany przed rozpoczęciem procedowania, sprawy wykraczające poza zakres rzeczowy Inspekcji Handlowej)
  • 20 wniosków pozostało do załatwienia w 2023 r. co stanowi 5,1 % ogółu rozpatrzonych wniosków. 

Informacje o dalszej drodze dochodzenia swoich roszczeń uzyskali wszyscy konsumenci, którym przedsiębiorca odmówił uznania roszczeń oraz  ci wnioskodawcy, którym odmówiono wszczęcia procedury z powodu braków formalnych lub przedmiotu sporu  wykraczającego poza zakres rzeczowy Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.   Nie mniej żaden z konsumentów nie wniósł zastrzeżeń co do realizacji zobowiązań ustalonych w toku postępowań, które zakończono  wynikiem pozytywnym ( nawet wtedy kiedy wynik końcowy nie pokrywał się z żądaniem postawionym we wniosku). Nie otrzymaliśmy również żadnych sygnałów od konsumentów (których postępowanie kończono wynikiem negatywnym), iż sprzedawca zmienił stanowisko po zakończeniu procedury.

Zatem można przypuszczać, że strony w 100 % przypadków zastosowały się do wyników postępowań. 

Wytworzył:
Beata Nankowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Rutkowska Elżbieta
(2018-03-02 08:02:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sielużycka Gabriela
(2023-04-17 12:06:32)